مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

DAEMO | Breaker
مدل برند  
چکش هیدرولیکی
B70
قیمت و مشخصات فنی
دمو B70
چکش هیدرولیکی
B180
قیمت و مشخصات فنی
دمو B180
چکش هیدرولیکی
B210
قیمت و مشخصات فنی
دمو B210
چکش هیدرولیکی
B230
قیمت و مشخصات فنی
دمو B230
چکش هیدرولیکی
B360
قیمت و مشخصات فنی
دمو B360
چکش هیدرولیکی
B250
قیمت و مشخصات فنی
دمو B250
چکش هیدرولیکی
B450
قیمت و مشخصات فنی
دمو B450