مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

EVERDIGM | Breaker
مدل برند  
چکش هیدرولیکی
EHB04
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB04
چکش هیدرولیکی
EHB13
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB13
چکش هیدرولیکی
EHB17
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB17
چکش هیدرولیکی
EHB20
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB20
چکش هیدرولیکی
EHB25
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB25
چکش هیدرولیکی
EHB30
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB30
چکش هیدرولیکی
EHB40
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB40
چکش هیدرولیکی
EHB50
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB50
چکش هیدرولیکی
EHB70
قیمت و مشخصات فنی
اوردایم EHB70