مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

SOOSAN | Breaker
مدل برند  
چکش هیدرولیکی
SB40
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB40
چکش هیدرولیکی
SB50
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB50
چکش هیدرولیکی
SB60
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB60
چکش هیدرولیکی
SB70
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB70
چکش هیدرولیکی
SB81
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB81
چکش هیدرولیکی
SB100
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB100
چکش هیدرولیکی
SB121
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB121
چکش هیدرولیکی
SB140
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB140
چکش هیدرولیکی
SB151
قیمت و مشخصات فنی
سوسان SB151