مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

DOOSAN | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
DX55
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DX55
بیل مکانیکی
DX225LCA
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DX225LCA
بیل مکانیکی
DX230LC
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DX230LC
بیل مکانیکی
DX300LC
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DX300LC
بیل مکانیکی
DX340LCA
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DX340LCA
بیل مکانیکی
DX520LCA
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DX520LCA
بیل مکانیکی
Solar 420LC-V
قیمت و مشخصات فنی
دوسان Solar 420LC-V
بیل مکانیکی
Solar 470LC-V
قیمت و مشخصات فنی
دوسان Solar 470LC-V
بیل مکانیکی
Solar 180WV
قیمت و مشخصات فنی
دوسان Solar 180WV
بیل مکانیکی
Solar 185W-V
قیمت و مشخصات فنی
دوسان Solar 185W-V
بیل مکانیکی
Solar 210W-V
قیمت و مشخصات فنی
دوسان Solar 210W-V