مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

HELICO | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
HS210-1
قیمت و مشخصات فنی
هلیکو HS210-1
بیل مکانیکی
HS360-1
قیمت و مشخصات فنی
هلیکو HS360-1
بیل مکانیکی
HS450-1
قیمت و مشخصات فنی
هلیکو HS450-1