مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

HITACHI | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
ZX220LC-GI
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX220LC-GI
بیل مکانیکی
ZX200-3
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX200-3
بیل مکانیکی
ZX210H-3
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX210H-3
بیل مکانیکی
ZX240-5G
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX240-5G
بیل مکانیکی
ZX350H-5G
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX350H-5G
بیل مکانیکی
ZX470LC-5G
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX470LC-5G
بیل مکانیکی
ZX870H-3
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX870H-3
بیل مکانیکی
ZX190W-3
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX190W-3
بیل مکانیکی
ZX210W-3
قیمت و مشخصات فنی
هیتاچی ZX210W-3