مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

HYUNDAI | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
R55-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R55-7
بیل مکانیکی
R210LC-7H
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R210LC-7H
بیل مکانیکی
R220LC-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R220LC-7
بیل مکانیکی
R250LC-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R250LC-7
بیل مکانیکی
R320LC-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R320LC-7
بیل مکانیکی
R500LC-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R500LC-7
بیل مکانیکی
R55W-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R55W-7
بیل مکانیکی
R170W-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R170W-7
بیل مکانیکی
R200W-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R200W-7
بیل مکانیکی
R27Z-9
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R27Z-9
بیل مکانیکی
R60-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R60-9S
بیل مکانیکی
R220LC-9SH
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R220LC-9SH
بیل مکانیکی
R330LC-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R330LC-9S
بیل مکانیکی
R380LC-9SH
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R380LC-9SH
بیل مکانیکی
R430LC-9SH
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R430LC-9SH
بیل مکانیکی
R480LC-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R480LC-9S
بیل مکانیکی
R520LC-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R520LC-9S
بیل مکانیکی
R800LC-9
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R800LC-9
بیل مکانیکی
R1200-9
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R1200-9
بیل مکانیکی
R60W-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R60W-9S
بیل مکانیکی
R180W-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R180W-9S
بیل مکانیکی
R210W-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای R210W-9S