مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

KOMATSU | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
WA380-3
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA380-3
لودر
WA420-3
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA420-3
لودر
WA470-3
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA470-3
لودر
WA500-3
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA500-3
لودر
WA900-3
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA900-3
لودر
WA320-5
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA320-5
لودر
WA470-5
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA470-5
لودر
WA480-5
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA480-5
لودر
WA470-6
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA470-6
لودر
WA480-6
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA480-6
لودر
WA500-6
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA500-6
لودر
WA600-3
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA600-3
لودر
WA600-6
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA600-6
لودر
WA800-3
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو WA800-3